zamknij
Ważne: nasze serwisy wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies do celów statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Pliki te mogą być także umieszczane przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności
 
 
Przepisy porządkowe
oraz wyciąg z przepisów taryfowych


Przepisy porządkowe dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Wysiadanie i wsiadanie dozwolone jest tylko po zatrzymaniu się pojazdu na przystanku.
2. Pasażer w celu zatrzymania pojazdu na przystanku „na żądanie”, chcąc wsiąść do pojazdu powinien podnieść rękę, a chcąc wysiąść z pojazdu powinien nacisnąć przycisk lub poinformować kierowcę o swoim zamiarze, z wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu.
3. Pasażer stojący w pojeździe powinien trzymać się uchwytów.
4. Pasażer, który zajmuje miejsce z napisem lub symbolem „miejsce dla inwalidy lub osoby starszej” oraz „miejsce dla osoby z dzieckiem na ręku” zobowiązany jest zwolnić to miejsce w przypadku zgłoszenia się osoby, dla której miejsce jest przeznaczone.
5. Pasażer nieposiadający ważnego biletu okresowego lub uprawnienia do przejazdu bezpłatnego po wejściu do pojazdu powinien niezwłocznie skasować bilet jednorazowy.
6. Pasażer, który zamierza nabyć karnet biletowy u kierującego pojazdem i wykorzystać go w danym pojeździe, zobowiązany jest wejść do pojazdu przednimi drzwiami, niezwłocznie dokonać zakupu i skasować karnet w najbliższym kasowniku. W przypadku wejścia innymi drzwiami pasażer zobowiązany jest oczekiwać na zakup stojąc przy kabinie kierowcy.
7. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zanieczyszczenia pojazdu powstałe z jego winy, w tym powstałe w związku z przewozem zwierząt lub bagażu.
8. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerwy w ruchu lub zmiany trasy przejazdu z przyczyn natury obiektywnej, rozumianych jako sytuacje lub zdarzenia, których nie można było przewidzieć bezpośrednio przed lub w chwili realizacji kursu, a których skutki powodują
zmianę rozkładu jazdy lub trasy linii lub uniemożliwiają kontynuowanie jazdy, a w których odpowiednie przepisy prawa nakazują postępowanie zgodnie z procedurami odbiegającymi od normalnego realizowania rozkładu jazdy.
9. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi posiadającemu bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie tego biletu następnym pojazdem jadącym w tym samym kierunku.
10. Znalazca rzeczy zagubionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem. Informacji o rzeczach znalezionych udziela Infolinia ZKM pod numerem telefonu 801 174 194 oraz 695 174 194.


POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

Zabronione jest:

1. Prowadzenie rozmów z prowadzącym pojazd w czasie jazdy.
2. Zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu oraz niszczenie znajdujących się w nim urządzeń.
3. Spożywanie artykułów żywnościowych mogących zanieczyścić odzież innych pasażerów.
4. Umieszczanie na miejscach siedzących zwierząt lub przedmiotów mogących je uszkodzić lub zanieczyścić.
5. Palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych i używanie tzw. e-papierosów oraz spożywanie wszelkich napojów alkoholowych.
6. Zakłócanie spokoju w pojeździe.
7. Zachowywanie się niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
8. Nieuzasadnione dawanie sygnału zatrzymania lub nieuzasadnione awaryjne otwieranie drzwi.
9. Opieranie się o drzwi w czasie jazdy.

Ze środków komunikacji miejskiej nie mają prawa korzystać:

1. Osoby nietrzeźwe.
2. Osoby mogące zanieczyścić ubrania innych pasażerów.
3. Osoby o widocznych objawach choroby zakaźnej.
4. Osoby wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem.
5. Osoby zagrażające bezpieczeństwu innych pasażerów (na łyżworolkach, wrotkach, łyżwach itp.).

Zakazane jest przewożenie środkami komunikacji miejskiej:

1. Materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub cuchnących.
2. Przedmiotów blokujących przejście, zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować uszkodzenie pojazdu.
3. Bagażu innego niż podręczny.
4. Nabitej broni (nie dotyczy to osób, które pełniąc służbę publiczną lub wojskową obowiązane są mieć przy sobie broń nabitą odpowiednio zabezpieczoną).

ZASADY PRZEWOZU WÓZKÓW, ZWIERZĄT, BAGAŻU PODRĘCZNEGO, NART I ROWERÓW:

1. Wózek dziecięcy lub inwalidzki należy ustawić w wyznaczonym miejscu w pojeździe i odpowiednio go zabezpieczyć, a następnie należy uczynić bezpiecznym przewóz w nim dziecka lub osoby
niepełnosprawnej.
Przewóz wózków inwalidzkich o napędzie akumulatorowym dozwolony jest tylko w pojazdach z rampą wjazdową, po jej udostępnieniu przez obsługę.
Kierowca powinien zostać wyraźnie i z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowany o konieczności udostępnienia rampy.

2. Zwierzę domowe musi być trzymane na ręku lub na smyczy i w kagańcu lub w klatce lub w odpowiednio przystosowanym pojemniku.
3. Pies asystujący osoby niepełnosprawnej może podróżować bez kagańca i bez smyczy, musi natomiast posiadać uprząż. Osoba niepełnosprawna podróżująca
z psem asystującym musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
4. Bagaż podręczny nie może zajmować miejsca siedzącego przeznaczonego dla pasażera.
5. Pasażer na żądanie współpasażerów powinien zdjąć plecak; z żądaniem takim może wystąpić także kierowca lub kontroler biletów.
6. Narty mogą być przewożone w pojeździe wyłącznie w pokrowcach.
7. Osoba przewożąca rower zobowiązana jest do jego właściwego zabezpieczenia.
8. Przed osobą z rowerem pierwszeństwo w przewozie posiadają osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi.

ZASADY KONTROLI BILETÓW:

1. Kontroler biletów podczas kontroli biletów legitymuje się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
2. Kontroler biletów jest uprawniony do kontroli dokumentów przewozu osób.
3. Na żądanie kontrolera biletów pasażer jest obowiązany wręczyć kontrolerowi bilet.
4. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego kontroler biletów
powinien pobrać właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.
5. W razie odmowy zapłacenia należności kontroler biletów ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, a w przypadku
odmowy, kontroler zobowiązany jest powiadomić Policję.
6. Przy odwołaniu od nałożonej opłaty dodatkowej należy okazać zakwestionowany dowód przejazdu w oryginale.

UCHWAŁA RADY MIASTA GDYNI XVIII/337/12 z dnia 28 marca 2012 r. z późn. zmianami 

Wyciąg z przepisów taryfowych

 • Bilet jednorazowy jednoprzejazdowy, 1-godzinny ze specjalnym nadrukiem 1-godzinny i 24-godzinny ze specjalnym nadrukiem 24-godzinny (także w postaci karnetu) - w celu nadania mu ważności - musi być skasowany niezwłocznie po wejściu do środka miejskiej komunikacji zbiorowej. Skasowanie biletu oznacza wydruk pełnego kodu cyfrowego z kasownika na bilecie.
 • Bilet jednorazowy jednoprzejazdowy uprawnia do realizacji jednego przejazdu i po wykorzystaniu lub w trakcie wykorzystania nie może być przekazany innej osobie. Bilet 1-godzinnny i 24-godzinny uprawnia do realizacji nieograniczonej liczby przejazdów w okresie wskazanym na bilecie od momentu nadania mu ważności.
 • Dwa bilety 1-godzinne lub 24-godzinne ulgowe mogą być łączone w celu uzyskania biletu 1-godzinnego lub 24-godzinnego normalnego, pod warunkiem, że zostaną one skasowane w tym samym pojeździe, w tym samym czasie (w tej samej lub w kolejnej minucie). Bilety jednorazowe bez specjalnego nadruku 1-godzinny lub 24-godzinny nie mogą być wykorzystane jako bilet 1-godzinny lub 24-godzinny. Bilet 1-godzinny zachowuje ważność do końca trasy pojazdu, w którym został skasowany, nawet po upływie 1 godziny od skasowania.
 • Bilet elektroniczny tworzy karta elektroniczna (imienna lub na okaziciela) wydana przez ZKM w Gdyni (zwana eBiletem) lub ZTM w Gdańsku lub MZK Wejherowo lub karta elektroniczna wydana przez podmiot, z którym ZKM w Gdyni zawarł stosowne porozumienie, z zapisanym w jej pamięci biletem.
 • Karta elektroniczna emitowana przez ZKM w Gdyni (imienna i na okaziciela) wydawana jest po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości 10 zł.
 • Bilet elektroniczny (imienny lub na okaziciela) jest nieważny jeśli:
  – na karcie nie został zapisany bilet ważny na dany okres i zakres, co zostało stwierdzone podczas kontroli lub
  – karta ze względu na uszkodzenie nie została prawidłowo odczytana przez czytnik kontrolerski
 • 30-dniowe bilety okresowe imienne, normalne i ulgowe są ważne w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez nabywcę:
  – od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem wszystkich sobót i niedziel) lub
  – we wszystkie kolejne dni.
 • Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilety jednorazowe, nie dopuszcza się również dopłat do biletów okresowych.
 • W przypadku przejazdu na podstawie biletu okresowego ważnego tylko na obszarze jednego miasta (gminy), po przekroczeniu granicy gmin obowiązuje bilet w cenie właściwej dla następnego miasta (gminy).
 • Bilety jednorazowe 1-godzinne i 24-godzinne nie podlegają przeliczeniu na bilety jednorazowe jednoprzejazdowe.
 • Bilety (jednorazowe jednoprzejazdowe, 1-godzinne, 24-godzinne, okresowe) zniszczone, uszkodzone lub niewłaściwie skasowane, są nieważne.
 • Bilety ulgowe ważne są wraz z dokumentem potwierdzającym prawo pasażera do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej.
 • Bilety, nośniki biletów i dokumenty na okaziciela należy posiadać w czasie przejazdu i okazywać na żądanie kontrolerów biletów. W przypadku braku biletu lub dokumentu na okaziciela w trakcie kontroli - odwołania nie będą rozpatrywane.


NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIASTA GDYNI XLI/1196/18 z dnia 28 marca 2018 r. Z PÓŹN. ZMIANAMI

Zaplanuj podróż
metropolitalna wyszukiwarka połączeń
Początek podróży
Koniec podróży
Data
Godz.
jak dojade
SZUKAJ
Rozkład jazdy
wszystkie linie są obsługiwane pojazdami niskopodłogowymi poza zabytkową 326

Trolejbusy
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
321
326
710
723
Autobusy
F
G
J
K
M
R
S
W
X
Z
84
85
86
87
102
103
104
105
109
114
119
121
125
128
133
134
140
141
144
145
146
147
150
152
153
159
160
163
165
170
171
172
173
177
180
181
182
185
187
190
191
192
193
194
196
197
198
203
204
209
244
252
265
282
287
288
309
365
383
700
740
759
760
770
N1
N10
N20
N30
N40
N65
N94
Zmiany w rozkładach

od 14 stycznia: 119, 147, 740
od 21 stycznia: 84, 85, 87, 145, 181
 
Mapa


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia
Infolinia 24h: 801 174 194, dla połączeń realizowanych z telefonów komórkowych: 48 695 174 194
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. 30 1440 1026 0000 0000 0033 4715   NIP 586-10-51-214   REGON: 190606287