zamknij
Ważne: nasze serwisy wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies do celów statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Pliki te mogą być także umieszczane przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności
 
 
Ochrona Danych Osobowych
Polityka prywatności

Niniejszy dokument wyjaśnia na jakich zasadach, w jakich celach, w jakim zakresie oraz przez jaki okres czasu przetwarzamy dostarczane nam lub gromadzone samodzielnie przez nas dane dotyczące osób fizycznych. Polityka prywatności zawiera także informacje na temat tego jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy oraz jak można się z nami skontaktować w celu realizacji tych praw.

Ilekroć w Polityce używamy pojęcia dane osobowe, rozumiemy przez to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania itp. Natomiast poprzez przetwarzanie danych rozumiemy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie, usuwanie.

Niniejszą Politykę prywatności przygotowaliśmy w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016 r., str. 1–88) (dalej: Rozporządzenie 2016/679).

Korzystając z naszych produktów lub usług, a także stron internetowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności jest okresowo aktualizowana i podlega okresowemu przeglądowi. 


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

 

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych?


Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych na adres e-mail: iodo@zkmgdynia.pl


Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe przetwarzamy w szczególności w związku z korzystaniem przez Ciebie z oferowanych przez nas usług.

Twoje dane przetwarzamy także w związku z kierowaną do nas przez Ciebie  w różnych sprawach korespondencją, w tym sposób tradycyjny, telefonicznie, elektronicznie lub z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w naszym serwisie internetowym.

Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać do kierowania komunikatów o charakterze marketingowym, jeżeli pozwalają nam na to obowiązujące przepisy prawa, jest to naszym prawnie usprawiedliwionym interesem jako administratora Twoich danych osobowych lub wyraziłeś nam na to zgodę.

Twoje dane przetwarzamy także w związku z nałożonymi na nas obowiązkami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.


W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?


Twoje dane gromadzimy w następujący sposób:

 • gdy swoje dane podajesz nam osobiście np. podczas wypełniania formularzy w naszych placówkach, na naszych stronach internetowych lub systemach informatycznych, przez media społecznościowe, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, przez telefon lub w inny sposób
 • automatycznie, gdy korzystasz z naszych stron internetowych lub rozwiązań dostępnych w systemach informatycznych (np. gromadzimy Twoje dane z wykorzystaniem plików cookies lub innych dostępnych narzędzi umożliwiających nam profilowanie Twoich potrzeb)
 • gdy otrzymujemy je od podmiotów trzecich np. podmiotów z którymi współpracujemy


Czy jesteś zobowiązany podawać nam swoje dane osobowe?


Twoje dane podajesz nam dobrowolnie. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne np. do zawarcia umowy z nami lub właściwego świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. Czasami jednak podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane przetwarzamy w szczególności w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy,
 • rozpatrzenia Twojego pytania lub zgłoszonej przez Ciebie  sprawy (np. wniosku o realizację przysługujących Ci praw do ochrony danych osobowych, skargi, reklamacji itp.)
 • do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy np. w celu rozpatrzenia Twojego wniosku, w którym wyraziłeś chęć nawiązania współpracy z nami lub gdy dopytujesz o szczegóły naszej oferty, którą się interesujesz
 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. obowiązku przechowywania określonych przepisami prawa danych przez określony czas (np. dokumentacja z zakresu rachunkowości), zebrania informacji w celu dokonania identyfikacji lub weryfikacji osoby fizycznej, przekazania danych uprawnionym organom lub podmiotom (np. policja, prokurator itp.)
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią np. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, monitorowania aktywności lub profilowania potrzeb użytkowników w serwisach internetowych


Jakie są podstawy prawne legalnego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni?


Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez nas jest:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda
 • niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy;
 • niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią


Czy Twoje dane udostępniamy innym podmiotom?


Co do zasady, nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że:

 • wyrazisz nam na to stosowną zgodę
 • udostępnienie Twoich danych przez nas jest elementem realizowanej przez nas usługi na Twoją rzecz
 • przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas obowiązek udostępnienia Twoich danych np. organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami
 • przy wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem Twoich danych posiłkujemy się podwykonawcami, którym powierzamy Twoje dane do przetwarzania celem pomocy nam w realizacji takiego zadania np. przy przechowywaniu lub niszczeniu danych, przy zapewnianiu pomocy technicznej naszym urządzeniom itd.
 • powierzając Twoje dane do przetwarzania naszym podwykonawcom, robimy to zawsze w określonym celu i dbamy aby nasi podwykonawcy spełniali warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi przepisami prawa

Danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


Czy w mojej sprawie decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany?


Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Jakie prawa mi przysługują jako podmiotowi danych osobowych?


Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju Twoje dane osobowe przetwarza, komu Twoje dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Tobie przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Ciebie), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • prawo do dostępu do Twoich danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych;
 • prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych


Czy korzystacie z plików cookies


Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu użytkownika, przeglądającego serwis internetowy. Zawierają zazwyczaj unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą.

Poprzez domyślne ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz  zgodę na instalowanie na Twoich urządzeniach plików cookies. Zgodę na instalowanie plików cookies możesz cofną w każdym czasie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.  


Do czego wykorzystujecie pliki cookies?


Pliki cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług (tzw. cookies serwisowe). Na ich podstawie prowadzimy badania analityczne i statystyczne ruchu w naszym serwisie internetowym.


Jakie pliki cookies wykorzystujemy?


Wykorzystujemy następujące typy plików cookies:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika serwisu (identyfikator sesji) na czas trwania sesji
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. odtwarzacza flash), na czas trwania sesji
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZENIA KONTROLI DOKUMENTÓW PRZEWOZU OSÓB LUB BAGAŻU

1. Administratorem danych osobowych osoby podlegającej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, NIP: 586-10-51-214 REGON: 190606287 (dalej: „Administrator”).

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: iodo@zkmgdynia.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych ZKM w Gdyni).

3. Dane osobowe osoby podlegającej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu są przetwarzane przez Administratora w celu:

 • kontroli wykonania umowy przewozu, której zawarcie następuje wraz z wejściem pasażera do pojazdu - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty­wy 95/46/WE, dalej: Rozporządzenie) w związku z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1983);
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, w tym wystawieniu wezwania do zapłaty - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia) w związku z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub związane z procesem windykacyjnym, jak również podmiotom zajmującym się odzyskiwaniem należności, w tym nabywcom wierzytelności.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji kontroli dokumentów przewozu lub w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty do czasu wyegzekwowania należności w pełnej wysokości, jednak nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa.

6. W związku z ww. przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeci­wu względem przetwarzania danych.

7. W każdym czasie osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją tej osoby.

8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna, że przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub inne przepisy obowiązującego prawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych do celów kontroli dokumentów przewozu skutkować może wystawieniem wezwania do zapłaty właściwej należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej. Brak podania danych do celów wystawienia wezwania do zapłaty skutkować może ujęciem podróżnego przez osoby dokonujące kontroli i niezwłocznym oddaniem podróżnego w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości. 


Korzystanie z publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego lub usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest dobrowolne i wiąże się z faktem monitorowania wizerunków lub innych danych osobowych osób przebywających w pojazdach.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego prowadzonego w pojeździe są:

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, tel. +48 58 623 33 12, www.zkmgdynia.pl, przetwarzający dane osobowe osób monitorowanych do celów kontroli jakości świadczonych publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego lub usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (w tym do prowadzenia postępowań skargowych lub windykacyjnych);

oraz operatorzy:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej w Gdyni Sp. z o.o.
ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia, tel. +48 58 623 05 76
www.pkagdynia.pl 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 169, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 622 00 71
www.pkmgdynia.pl 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Sp. z o.o.
ul. Zakręt do Oksywia 1, 81-244 Gdynia, tel. +48 58 669 42 01 

IREX 3 Sp. z o.o.
ul. Sądowa 18, 41-605 Świętochłowice

PKS Gdynia S.A.
ul. Hryniewickiego 6c/43, 81-340 Gdynia, tel. +48 58 672 23 24
www.pksgdynia.pl
 

Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Armii Krajowej 1d, 83-330 Żukowo, tel. +48 58 681 06 04
www.gryfkartuzy.pl 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk sp. z o.o
ul. 3 Maja 12, tel. +48 58 323 81 00
www.pks.gdansk.pl
 

Warbus Sp. z o.o. Warszawa
al. Prymasa Tysiąclecia 102 , 01-424 Warszawa, tel. +48 22 752 28 78
www.warbus.pl 
 

Dane przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. 

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
iodo@zkmgdynia.pl Zaplanuj podróż
metropolitalna wyszukiwarka połączeń
Początek podróży
Koniec podróży
Data
Godz.
jak dojade
SZUKAJ
Rozkład jazdy
wszystkie linie są obsługiwane pojazdami niskopodłogowymi poza zabytkową 326

Trolejbusy
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
321
326
710
723
Autobusy
F
G
J
K
M
R
S
W
X
Z
84
85
86
87
102
103
104
105
109
114
119
121
125
128
133
134
140
141
144
145
146
147
150
152
153
159
160
163
165
170
171
172
173
177
180
181
182
185
187
190
191
192
193
194
196
197
198
203
204
209
244
252
265
282
287
288
309
365
383
700
740
759
760
770
N1
N10
N20
N30
N40
N65
N94
Zmiany w rozkładach

od 14 stycznia: 119, 147, 740
od 21 stycznia: 84, 85, 87, 145, 181
 
Mapa


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia
Infolinia 24h: 801 174 194, dla połączeń realizowanych z telefonów komórkowych: 48 695 174 194
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. 30 1440 1026 0000 0000 0033 4715   NIP 586-10-51-214   REGON: 190606287